A TÖOSZ küldöttgyűlései szabályzata Sajtó-díj alapításáról

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttgyűlése - a Szövetség alapszabálya 16. n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük érdekében végzett áldozatkész és felelősségteljes újságírói tevékenység elismerésére a következő TÖOSZ Sajtó-díjról szóló Szabályzatot alkotta.

I. A díjról

(1) A Szövetség TÖOSZ SAJTÓ-DÍJ elismerést alapít az önkormányzati kérdésekkel rendszeresen foglalkozó sajtó munkatársak részére.
(2) A Sajtó-díj oklevélből és pénzjutalomból áll. A díj leírását a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A díjból évente legfeljebb egy kerülhet kiosztásra.

II. A kitüntetés adományozásának rendje

(1) A kitüntetések bármelyikére a TÖOSZ- tag önkormányzatok tisztségviselői és képviselő-testületi tagjai, valamint a sajtó érdekképviseleti szervei tehetnek írásos és indokolt javaslatot.
(2) A javaslatokat legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
(3) A kitüntetési javaslattételre szóló felhívást a TÖOSZ lapjában, az ÖNkormányzatban kellő időben közzé kell tenni.
(1) A kitüntetés odaítélése az elnökség hatáskörébe tartozik.
(2) A kitüntetések évente a sajtó-nap alkalmából kerülnek átadásra.
(3) Poszthumusz elismerésre nem kerülhet sor.
(4) Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.
(5) A kitüntetést a Szövetség elnöke adja át és az indokolást ismertetni kell.

III. Átmeneti rendelkezések

(1) A 2000. esztendőben a díj az önkormányzatok 10 éves jubileuma alkalmából szeptember 30-án kerül átadására.
(2) Az ez évi kitüntetési javaslatok benyújtási határideje június 15-e.

IV. Záró rendelkezések

(1) A díjazott személyekről a TÖOSZ titkársága nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás jelen szabályozás 2. számú mellékletét képezi.
(3) A díjazással járó költségeket a Szövetség éves költségvetésében biztosítja.
(4) A szabályozás széleskörű megismertetéséről a főtitkár gondoskodik.

 

Budapest, 2000. március 29.

 

Dióssy László, elnök          dr. Zongor Gábor, főtitkár