A TÖOSZ küldöttgyűlési szabályzata A TÖOSZ Tűzzománc Emléklapja, Tűzzománc Emlékplakettje, Aranygyűrűje kitüntetésekről

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttgyűlése - a Szövetség alapszabálya 16. n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé a következő kitüntetésekről szóló Szabályzatot alkotta.

I. A kitüntetésekről

1. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKLAPJA

 • kitüntetést a szövetség munkáját segítő szervezetek részére alapítja.
 • Az emléklap leírását a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
 • Az emléklapból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra.

2. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE

 • kitüntetést a szövetség tevékenységében közreműködő önkormányzati tisztségviselők, önkormányzati és állami tisztviselők, illetve tudományos kutatók részére alapítja.
 • Az emlékplakett leírását a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
 • Az emlékplakettból évente legfeljebb öt kerülhet kiosztásra.

3. A TÖOSZ ARANYGYŰRŰJE

 • kitüntetést önkormányzati tisztségviselők, illetve az önkormányzati érdekképviseleti munkában különösen magas szinten tevékenykedők részére alapítja.
 • Az aranygyűrű leírását a szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
 • Az aranygyűrűből évente legfeljebb egy kerülhet kiosztásra.

4. Az előzőekben megjelölt kitüntetésekkel pénzjutalom nem jár.

II. A kitüntetés adományozásának rendje

1. A kitüntetések bármelyikére a TÖOSZ- tag önkormányzatok tisztségviselői és képviselő-testületi tagjai tehetnek írásos és indokolt javaslatot.

 • A javaslatokat legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
 • A kitüntetési javaslattételre szóló felhívást a TÖOSZ lapjában, az ÖNkormányzatban kellő időben közzé kell tenni.

2. A kitüntetés odaítélése az elnökség hatáskörébe tartozik.

 • A kitüntetések az évente megtartandó küldöttgyűlésen kerülnek átadásra.
 • Poszthumusz elismerésre nem kerülhet sor.
 • Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.
 • A kitüntetést a Szövetség elnöke adja át és az indokolást ismertetni kell.

3. A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy, vagy szervezet arra érdemtelenné válik.

 • Érdemtelen az elismerésre különösen az, a személy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. III. Átmeneti rendelkezések 1. (1) A 2000. esztendőben az önkormányzatok 10 éves jubileuma alkalmából a kitüntetések átadására szeptember 30-án kerül sor.
 • Az ez évi kitüntetési javaslatok benyújtási határideje június 15-e.
 • A szabályzatban megjelölt, de a korábbi években átadott kitüntetések továbbiakban is érvényesek.

III. Záró rendelkezések

1. A kitüntetett személyekről és szervezetekről a TÖOSZ titkársága nyilvántartást vezet.
2. A nyilvántartás jelen szabályozás 4. számú mellékletét képezi.
3. A kitüntetésekkel járó költségeket a Szövetség éves költségvetésében biztosítja.
4. A szabályozás széleskörű megismertetéséről a főtitkár gondoskodik.

 

Budapest, 2000. március 29.

 

Dióssy László, elnök      dr. Zongor Gábor, főtitkár