A TÖOSZ Polgármesternői Tagozat alapszabálya, belépés

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Polgármesternői Tagozatának Alapszabálya

(hatályos: 2003. október 30-tól)

 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban: TÖOSZ) 1989-es megalapítása óta az önkormányzati érdekek következetes védelmén és képviseletén túlmenően fő célkitűzéseként tartja számon az önkormányzatok, a közigazgatás és a társadalom fejlesztését, és az önkormányzati összefogás segítését is. Ennek jegyében egészítette ki a következők szerint a Küldöttgyűlés a szövetség Alapszabályát 2003. március 26-án:

„56/B. A TÖOSZ polgármesternői tagozata a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése céljából létrehozott, a szövetség keretei között nem önálló jogi személyként működő országos érdekképviseleti szerv, melynek alapszabályát – a TÖOSZ alapszabályára is tekintettel – a tagozat közgyűlése állapítja meg. A női tagozat adminisztratív feladatainak ellátásában a TÖOSZ titkársága közreműködik. A tagozat tagságáról a TÖOSZ titkárság nyilvántartást vezet."

A TÖOSZ Polgármesternői tagozata alapításkor vallott célkitűzéseit ma is fontosnak és követendőnek tartva, így elsősorban a nemek közötti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód érvényesülésének támogatására hivatott. Tevékenysége során abból indul ki, hogy a magyar társadalom érett arra, hogy a nőkkel és általában a hátrányos helyzetűekkel szembeni előítéletek és társadalmi nézetek megváltoztatására tett kísérletek sikeresek lehetnek. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tagjai, mint a TÖOSZ -tag önkormányzatok vezetői, közéletben betöltött szerepükkel példát mutatva, szemlélet-formáló szándékkal a nők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásáért és az esélyegyenlőséget megvalósító pozitív diszkriminációs akciók sikeréért tevékenykednek, információk terjesztésével, projektek szervezésével, lobby-tevékenységükkel, amelyet a társadalom és a közigazgatás szervezeteivel, valamint nemzetközi szervezetekkel együttműködve valósítanak meg.

A szélsőségektől tartózkodva vezérlő elvként a társadalmi igazságosság, a részvételi demokrácia elvét ismerik el, annak érdekében, hogy a társadalmon belül a hatalom és a javak elosztásában érvényesülhessen az esélyegyenlőség a nemek és a különböző társadalmi csoportok között. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata részt vesz a vonatkozó jogszabályi háttér e célkitűzések szerinti alakításában. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata a TÖOSZ- hoz hasonlóan pártsemleges, tagjai önkéntes alapon szerveződnek a TÖOSZ tagjainak sorából. Tevékenységét mindenkor a jövőre orientáltság, konstruktivitás, konszenzusra törekvés és a tagok közti jogegyenlőség jellemzi.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szervezet neve: a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata (továbbiakban: Polgármesternői Tagozat)

2. A Polgármesternői Tagozat a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése céljából létrehozott, a szövetség keretei között nem önálló jogi személyként működő országos érdekképviseleti szerv, melynek alapszabályát – a TÖOSZ alapszabályára is tekintettel – a tagozat közgyűlése állapítja meg.

3. A Polgármesternői Tagozat feladatai különösen:

  • a nemek közti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elősegítése, támogatása (prevenció, intervenció és korrekció által);
  • a nők közéleti szerepének fejlesztése;
  • a hátrányos helyzetűekkel szembeni negatív diszkrimináció elleni küzdelem;
  • jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
  • a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése, kapcsolattartás az e területen működő hazai és nemzetközi szervezetekkel;
  • az önkormányzati és a közigazgatási szféra fejlesztése az esélyegyenlőségnek és a társadalmi igazságosságnak megfelelően.

A Polgármesternői Tagozata székhelye: a TÖOSZ székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 44.

A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT TAGSÁGA

5. A Polgármesternői Tagozat tagjai önkéntes alapon a TÖOSZ tag önkormányzatok első számú képviselői lehetnek. A Polgármesternői Tagozat tagjává az alapszabályban rögzített feltételeknek megfelelő személy jelentkezési lapjának (letölthető innen) a TÖOSZ titkárságára történő eljuttatásával lehet.

A tagokat a titkárság regisztrálja és a tagokról nyilvántartást vezet.

A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

6. A közgyűlés: a regisztrált tagok összessége alkotja, az ülés határozatképes, ha több, mint a tagok fele jelen van. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlést a tagozat elnöke hívja össze a vezetőség által meghatározott napra és napirendi javaslattal.

7. A vezetőség: a két közgyűlés közötti időszakban a tagozat legfőbb döntéshozó szerve. A vezetőség kilenctagú: 7 választott tag, regionális megoszlás szerint, valamint a Polgármesternői Tagozat elnöke és hivatalból a TÖOSZ főtitkára. A vezetőség negyedévente ülésezik, határozatképes, ha öt vezetőségi tag legalább jelen van.

A vezetőség tagjait és a tagozat elnökét a közgyűlés választja a tagok közül nyílt szavazással, megbízatásuk a választási ciklust követő tisztújításig tart.

8. A Polgármesternői Tagozat elnöke képviseli a tagozat álláspontját és részt vesz a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésein.

A TITKÁRSÁG

9. A TÖOSZ titkárság egy tagja állandó kapcsolattartóként, a főtitkár irányítása mellett segíti a Polgármesternői Tagozat tevékenységét, gondoskodik a tagság folyamatos informálásáról.

A TÖOSZ POLGÁRMESTERNŐI TAGOZATÁNAK GAZDÁLKODÁSA

10. A TÖOSZ költségvetésének része, évente meghatározott kerettel gazdálkodik.

HATÁLYBALÉPTETÉS ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

11. Az alapszabályt a Polgármesternői Tagozat közgyűlése többségi szavazással fogadja el.

Az alapszabályban nem rögzített kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a TÖOSZ alapszabályában foglaltakat.

Az alapszabály mellékletét képezi a tagnyilvántartás, valamint az elnök és a hatályos vezetőség összetétele.