LG4CBC - „Önkormányzati kapacitás-építés a hatékony határon átnyúló együttműködésért”-www.lg4cbc.eu

Az előzményekről

A Magyarország –Szlovákia Határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Közös Monitoring Bizottsága 2012. március 29-én úgy döntött, hogy a Szlovák Önkormányzatok Szövetségével (ZMOS) közösen kidogozott projektjavaslatunkat támogatja.

A partnerségről, a projekt előzményeiről

A ZMOS és a TÖOSZ között kitűnő partneri viszony áll fenn évek óta: mindkét szervezet ugyanolyan tevékenységet folytat saját országában. A TÖOSZ-nak közös projektje volt a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (KS), amelynek célja volt a magyar önkormányzati kapacitás-építési rendszer kiépítése helyi szinten. A TÖOSZ a ZMOS-szal közösen terezte kiterjeszteni ezt a programot a szlovák és a magyar önkormányzatok határmenti együttműködésének erősítése céljából. A ZMOS kezdeményezésére  közös állásfoglalás született európai szinten a szlovák és a magyar önkormányzatok érdekeinek védelme érdekében.

A projekt céljai

Közös hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és - irányítási kapacitások fejlesztése HUSK 1101/1.5.1 Partnerség-építő, hálózati kezdeményezések és képzések támogatása a program- és projekttervezési folyamatok, valamint a projekt menedzsment kapacitások fejlesztésére. Átfogó cél: hálózatépítés a határmenti szlovák és magyar önkormányzatok között. Kapacitásépítési program számukra, új partnerségi kapcsolatok, projektek és programok létrehozása céljából. Specifikus cél: a készségek és tudás fejlesztése, stratégiai partnerség felépítése céljából magatartás és szemléletváltás a választott képviselők és az alkalmazottak között helyi szinten; a határmenti régiókban programok és projektek szervezése. Ennek elérésére objektíven előirányzott indikátorok: összesen 10 oktató és 100 önkormányzati vezető és képviselő képzése 11 hónap alatt Szlovákiában és Magyarországon; a tudatosság növelése a partnerségi programokban 400 választott képviselő és önkormányzati tisztségviselő között 200 Magyarországon és 200 Szlovákiában. Célkitűzések: Az egyre nehezebb gazdasági helyzetben az önkormányzatok stratégiai és kritikus szerepet játszanak a helyi emberek támogatása során. Támogató környezet megteremtésével a helyi önkormányzatok képesek lesznek felismerni a stratégiai alapokon álló fejlesztési programok jelentőségét. Létrehoznak és fenntartanak hosszú távú programokat és projekteket a határmenti régiókban. - Az önkormányzati vezetők oktatásával, képzésével elérhető, hogy a vezetők jobban megértsék a határmenti együttműködések tartalmát és módszerét, melynek eredményeképpen jobb, átfogóbb és stratégiai gondolkodáson alapuló programok és projektek születnek a szlovák és a magyar határon keresztül. - Jobban megismerik egymást a résztvevők a közös oktatás és tréningek során. A helyi önkormányzatok két szövetsége folyamatosan kapcsolatban lesz egymással, hatékonyabban tudnak együtt dolgozni a közös "termék" megvalósításán keresztül: közös tréning a tagok számára.

A célcsoport

A direkt célcsoportot a releváns határmenti régiók polgármesterei képezték. Szemléletmódjuk megváltoztatása révén egy hatékony hálózatot tudtunk kiépíteni a szlovák-magyar határon keresztül nyúló hosszú távú partnerségi kapcsolatok kialakítása céljából. Az indirekt célcsoportot az érintett önkormányzatok szlovák és magyar állampolgárai alkották, akik bekapcsolódtak a projektbe. Kiképeztünk összesen 100 polgármestert (50 magyart, 50 szlovákot a releváns területről) Két nagy konferenciát szerveztünk 200 szlovák és 200 magyar önkormányzat bevonásával. Négy workshopot tartottunk, mindegyiken 20 fő részvételével. A képzésünket hosszútávra terveztük, folyamatosan ajánljuk szlovák és magyar önkormányzatok számára a legkedvezőbb áron, amelyből csupán a saját költségeinket fedezzük, profit nem származik belőle.

A tréning módszert, a szlovák és magyar önkormányzatok közötti tapasztalatcsere workshopokat, valamint konferenciákat választottuk, mert úgy ítéljük meg, hogy ezek a leghatékonyabb és legésszerűbb útjai az önkormányzati vezetők elérésének. Olyan szakértőket és tagokat delegáltunk a munkacsoportokba, akik jól ismerik a célcsoportjuk véleményét, így képesek voltunk megtenni a szükséges változásokat a projekt legsikeresebb végrehajtása érdekében.

A végrehajtás elvei

Az összes projekt tevékenységünkbe bevontunk szlovák és magyar résztvevőket, megfelelően előkészített módon. Ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk beazonosítani azon helyi önkormányzatokat, amelyek a jövőben szeretnének egymással együttműködni. Lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy új innovatív együttműködési területeket találjanak, amelyek a határ mindkét oldalán jelentős eredményeket felmutató hosszú távú és hatékony projektek megvalósításához vezetnek. Az 1.5.1 prioritási terület leírása felsorolt minden problémát, amellyel a program szembenézett az utolsó pályázat szakaszban. Célunk, hogy javasolt projektünk révén megoldjuk ezen problémákat, amely egy pilot program. Támogató környezetet próbáltunk kialakítani a magyar és szlovák helyi önkormányzatok egymással való együttműködésének elősegítésére. Mindenekelőtt a tervezésre és menedzsment folyamatokról való közös fogalmak/értelmezés kialakításával, másfelől lehetőséget teremtve egymás megismerésére. A projekt események (konferenciák, workshopok, beleértve a tréning kurzusokat) szervezésekor bevontunk minden releváns intézményt és érintettet nemzeti és európai szinten egyaránt. Nagyon fontos része a tréning kurzusoknak az EGTC alapításának és fenntartásának módszere. Ez biztosíthatja, hogy ez a határon átnyúló együttműködések fontos formája elérhetővé válik a helyi önkormányzatok képviselői számára.

A projekt eredményeinek fenntartása

A projekt zárását követően a ZMOS és a TÖOSZ folyamatosan kapcsolatban maradt a közös képzések fenntartása során, és permanensen kínálja a lehetőséget a tagjainak, hogy részt vegyenek a kidolgozott képzéseken, tapasztalatcsere programokon. Európai szinten is együtt működünk, mert a projektnek köszönhetően jobban megismertük egymást és felismertük európai szinten történő együttműködésünk által nyújtott hozzáadott értéket a szülőföldjük fejlesztése érdekében. A két szövetségnek saját hazájában a legnagyobb számú tagja van, független minden egyéb szervezettől. A két szövetség profit nélkül, önköltségen ajánlja a projekt termékeit az önkormányzatoknak, és a CBC programnak köszönhetően ingyenes hozzáférést biztosít a szakmai tartalomhoz.

Weboldal címe: www.lg4cbc.eu