Tapasztalatcsere Program

A módszerről

Az önkormányzati tapasztalat-csere programok a TÖOSZ kapacitásfejlesztési komponensében fontos szerepet játszanak, mivel a TÖOSZ tagtelepülések közötti információáramlás egyik fontos eszközei.

A módszer lehetővé teszi a települési önkormányzatok vezetői és köztisztviselői számára, hogy egymástól tanulhassanak, átadhassák tudásukat és ily módon fejleszthessék az önkormányzati szolgáltatások minőségét, saját képességeiket, motivációjukat. Az önkormányzatok között szakmai együttműködés kialakítására nyílik lehetőség, hasznos adatokat információkat, használható eredményeket nyerhetünk és nem utolsó sorban egy olyan szakmai hálózat alakul ki, amelyből folyamatosan lehet építkezni a későbbiekben.

A magyarországi tapasztalat-csere programok gyakorlati megvalósítása az önkormányzatok között a norvég önkormányzati szövetség által kifejlesztett metodikán alapul.

A módszer megvalósításával célunk, hogy az egyes szakterületek tekintetében hasznos adatokat, valamint a többi önkormányzat számára is használható eredményeket nyerjünk.

A TÖOSZ stratégia-alkotása eredményeképpen erősödik az önkormányzati szféra érdekérvényesítő képessége, az önkormányzatok közötti információ-áramlás, és a helyi demokrácia. Ezáltal nagyobb esélyt adunk a földrajzi vagy lélekszámból adódóan elmaradottabb településeknek is a fejlődésre.

Az egymástól való tanulás, a tanulás egyik leghatékonyabb formája, lehetővé teszi az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolását, és egyúttal az egyéni képességek és a motiváció fejlesztését is.

A technika nagy előnye, szemben az egyéb tapasztalatcserén alapuló módszerekkel (konferencia, szeminárium, kiadvány), hogy a közvetlen és egyéni igényekre, sajátosságokra alapuló tanulás áll a központjában.

Ez a módszer Magyarországon az önkormányzati szférában ritkán és többnyire esetlegesen használt technika, miközben a fejlett demokráciák önkormányzati rendszereiben bevált módszernek tekinthető. A magyar helyi közigazgatás egyik gyengesége, a modern igazgatási, vezetői eszközök, a jól szervezett csapatmunka hiánya. Ugyanakkor a közigazgatásban is komoly igény mutatkozik a szakmai képzések iránt. (ld. TÖOSZ 2006-ban végzett felmérését, amelyben a válaszolók 100%-a tartana igényt szakmai továbbképzésre). Az egymástól való tanulás, bench-learning segítségével a gazdasági szférában ismeretes hatékonyságra, gazdaságosságra irányuló módszerek teret kaphatnak a magyar közigazgatásban is, természetesen a helyi közigazgatás sajátosságainak figyelembevételével.

A tapasztalat-csere módszer által lehetővé válik, hogy TÖOSZ tagtelepülések azonosítsák egyes gyakorlatok, tapasztalatok előnyeit, hátrányait, a belőlük adódó problémákat, valamint a lehetséges megoldásokat és alkalmazási technikájukat.

A megvalósítás

A tapasztalatcsere programok a TÖOSZ korábbi projektjeiben egyrészt az intézményhez kötött közszolgáltatások – közoktatás, egészségügy, szociális ellátás - valamint a környezetvédelem-energetika területén, (norvég kapacitásépítési projekt) másrészt a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködési programban két magyar és két szlovák önkormányzat között valósultak meg.

A norvég kapacitás-építési projektünk tapasztalat-csere programjában a résztvevő önkormányzatok kiválasztása az intézményhez kötött közszolgáltatások körében pályázati úton történt, a környezetvédelem és energetika területén pedig kérdőíves felmérés alapján kerültek kiválasztásra az önkormányzatok. A programban összesen 16 önkormányzat vett részt, minden területen négy önkormányzat.

Először minden szakterületen egy nyitó megbeszélésre került sor, amelyen az érintett önkormányzatok képviselői – polgármesterek, jegyzők, valamint az egyes területek szakmai vezetői kijelölték a program célját.

Minden területen összesen négy látogatásra került sor. A helyet adó önkormányzat bemutatta a települést, prezentációs előadást tartott a megadott témában, ezt követően vitára, majd helyszíni látogatásra került sor.

Az egyes munkacsoportülésekre meghívandók körét a fogadó önkormányzat határozta meg. A munkacsoportüléseket moderátorok vezették szakértő közreműködésével, a tapasztalatcserék eredményeit is ők rögzítették és összegezték.

Amikor az egyes témákban mind a négy önkormányzatnál lezajlottak a látogatások, akkor egy záró fórumra is sor került, ahol értékelték a tapasztalatokat, javaslatokat fogalmaztak meg. Az eredményeket „Jótár” füzetben jelentettük meg.

A szlovák-magyar határmenti együttműködés projekten belül megvalósított tapasztalatcsere programban két magyar és két szlovák önkormányzat vett részt.

A résztvevő önkormányzatok kölcsönös látogatásokon bemutatták az adott jó gyakorlatot konkrét eredményindikátorokkal. Rövid előadásokon az önkormányzatok kicserélték tapasztalataikat, megismerték egymás helyzetét.